Boeken

Inuit
Inuit

Inuit zijn volken die leven in de koude poolgebieden op en rond de Noordpool. In de winter ligt er overal sneeuw en ijs en is het maandenlang bijna de hele dag donker. Aan het begin van de winter, op 21 december, komt de zon er zelfs helemaal niet op. In de korte zomer is het er de hele dag licht. Hoe kunnen de Inuit daar overleven!? lees meer →

Gedichten yn Wurden fan Timo
Gedichten yn Wurden fan Timo

Yn Wurden fan Timo skriuwt Nanne sjongteksten, krabbeltsjes yn har skrift, lykas as har deade broer Timo die doe't hy noch libbe en der fan dreamde skriuwer te wurden. Sy spiet gitaar en piano, hy spile piano. Ek al is Timo dea al yn it earste haadstik fan it boek, Nanne en Timo moetsje inoar hieltyd fia de wurden en de muzyk. lees meer →

Wurden fan Timo
Wurden fan Timo

Wurden fan Timo is it LêsNo-boek foar skoaljier 2020/2021. It is it yntinse ferhaal fan Nanne, in gewoane tiener, dy’t yn in ûngewoane situaasje bedarret as har broer stjert troch in ferkearsûngelok. En dat yn it jier dat se vmbo-eksamens dwaan moat... lees meer →

It fûgelfamke
It fûgelfamke

It koarte ferhaal It fûgelfamke yn it tydskrift foar Fryske basisskoallebern Tsjek Magazine. lees meer →

De marseemin fan ‘e Iselmar
De marseemin fan ‘e Iselmar

It koarte ferhaal De marseemin fan 'e Iselmar yn it tydskrift foar Fryske basisskoallebern Tsjek Magazine. lees meer →

Gedichten Tsjek magazine
Gedichten Tsjek magazine

Foar it Frysktalige basisskoalletydskrift Tsjek Magazine mocht ik sân gedichten skriuwe mei as tema 'wat gjinien wit'. lees meer →

Twa fammen
Twa fammen

Ast as faam de perfekte crush likest te hawwen, mar dochs fol twifels sitst dy't yn ien kear oplost binne nei in tút fan en in nacht by dy bysûndere freondinne. In koart ferhaal foar LinKk. lees meer →

De redens fan pake
De redens fan pake

In ynfolferhaal oer De redens fan pake, elke lêzer in persoanlik ferhaal. In ferhaal oer trochsette, teloarstelling en dreamen. lees meer →

Frysk ferhaal yn bondel fan ‘LinKk’
Frysk ferhaal yn bondel fan ‘LinKk’

In bondel mei de 25 bêste ferhalen yn LinkK fan de ôfrûne tsien jier! lees meer →

Lentekriebels
Lentekriebels

Hoe dieren kleintjes krijgen lees meer →

Helden
Helden

Wanneer ben je een held? En kun je ook een held worden zonder dat je dat wilt? Met die vraag in mijn achterhoofd heb ik het verhaal over Jitze geschreven. lees meer →