Frysk ferhaal yn bondel fan ‘LinKk’

Myn earste Fryske ferhaal ea, skreau ik koartlyn foar LinkK. En it is fuortendaliks opnommen yn in bondel mei de 25 bêste ferhalen yn LinkK fan de ôfrûne tsien jier!
– – – – – – – –
Mijn eerste Friese verhaal ooit, schreef ik onlangs voor LinKk. En het is meteen opgenomen in een bundel met de 25 beste verhalen in LinKk van de afgelopen tien jaar!

Te koop bij de Afûk.