Jongereinferhaal ‘Baarch’ yn Ensafh
Jongereinferhaal ‘Baarch’ yn Ensafh

Op 'e falreep fan 2022 yn Ensafh, in Frysk literêr tydskrift mei dêryn gedichten, ferhalen, kollums, literêre besprekken, essees en mieningsfoarming te lêzen, myn ferhaal Baarch, skreaun foar elkenien, mar spesjaal foar de puber dy't elkenien yn har meidraacht. Mei prachtyllustraasje fan Margreet de Jong. lees meer →

Ferhaal ‘listjes sûnder ein’
Ferhaal ‘listjes sûnder ein’

Foar LinKk skreau ik foar de special oer Famylje en freonen in ferhaal oer psychyske problemen by jongerein. It is in ferhaal oer Isa dy't in hiele protte fan har sels ferwachtet. Sa folle dat se hielendal fêstrint. lees meer →

Mensen! Over de rest en ons
Mensen! Over de rest en ons

Ooit leefden er dertig mensensoorten op aarde. Nu nog maar één: de homo sapiens. We komen niet voort uit de aap. Maar: we delen wel een zelfde voorouder als de apen. Samen met hen zijn we de familie van primaten, die al tijdens de dinotijd oppopte op aarde. Verwacht 2023 bij Ploegsma. lees meer →

Abe en de Aardichman
Abe en de Aardichman

Abe ferhuzet nei in hûs mei in grutte tún. As der in famke foar it stek stiet krûpt er gau ûnder in strúk. Mar al gau fernimt er dat er dêr net allinne is… in brún bultsje mei in swiere bromstim en wapperjende hantsjes komt yn beweging. Wat is dat dochs?! En wat wol it famke fan him? lees meer →

Maia en har freonen
Maia en har freonen

Dit is in hiel spesjaal boek. Ik sil dy fertelle wêrom. It is skreaun troch Larysa Denysova. Larysa wennet yn Oekraïne, in lân yn oarloch. Har útjouwer freget útjouwers yn hiel Europa om it boek oer te setten. It jild dat de ferkeap fan it boek opsmyt, giet nei UNICEF-Oekraine, om Oekraynske bern dy’t slachtoffer binne fan dizze oarloch te helpen. lees meer →

Wurden fan Timo
Wurden fan Timo

Wurden fan Timo is it LêsNo-boek foar skoaljier 2020/2021. It is it yntinse ferhaal fan Nanne, in gewoane tiener, dy’t yn in ûngewoane situaasje bedarret as har broer stjert troch in ferkearsûngelok. En dat yn it jier dat se vmbo-eksamens dwaan moat... lees meer →

It fûgelfamke
It fûgelfamke

It koarte ferhaal It fûgelfamke yn it tydskrift foar Fryske basisskoallebern Tsjek Magazine. lees meer →

De marseemin fan ‘e Iselmar
De marseemin fan ‘e Iselmar

It koarte ferhaal De marseemin fan 'e Iselmar yn it tydskrift foar Fryske basisskoallebern Tsjek Magazine. lees meer →

Twa fammen
Twa fammen

Ast as faam de perfekte crush likest te hawwen, mar dochs fol twifels sitst dy't yn ien kear oplost binne nei in tút fan en in nacht by dy bysûndere freondinne. In koart ferhaal foar LinKk. lees meer →

De redens fan pake
De redens fan pake

In ynfolferhaal oer De redens fan pake, elke lêzer in persoanlik ferhaal. In ferhaal oer trochsette, teloarstelling en dreamen. lees meer →

Frysk ferhaal yn bondel fan ‘LinKk’
Frysk ferhaal yn bondel fan ‘LinKk’

In bondel mei de 25 bêste ferhalen yn LinkK fan de ôfrûne tsien jier! lees meer →

Helden
Helden

Wanneer ben je een held? En kun je ook een held worden zonder dat je dat wilt? Met die vraag in mijn achterhoofd heb ik het verhaal over Jitze geschreven. lees meer →