Gedicht yn: It grutte foarlêsboek diel 2

Myn gedicht Oer Rosa (mar mear oer Hinke) stiet yn It grutte foarlêsboek diel 2. Ferhaaltsjes, ferskes en gedichtsjes foar bern fan 2 jier ôf. útjouwer Afûk.

 

Oer Rosa (mar mear oer Hinke)

Der wie ris in poppe

sa ûnsjoch as mar kin

se like net in famke

mar mear op in hin

 

se mocht gjin molke

iet wjirms en sie

slepte nea yn de widze

mar op in stok yn it strie

 

har noas wie wat puntich

har teannen skerp en lang

har hierkes wat pluzich

fan hûnen wie se bang

 

lêze koe se net

want blyn oan ien each

en dat lytse kopke

makke learen wat dreech

 

fan boartsjen mei bern

hie se gjin ferlet

oar praat as ‘pok’ en ‘tok’

hie se meastal net

 

it famke wie net lokkich

krige in drôve snút

mem woe graach witte

hoe krij ik har hjir út?

 

de oare deis kaam it antwurd

it famke waard sa bliid

doe’t se mei de hintsjes boarte

mem sei: no is ’t dyn tiid

 

se liet har bern op it hiem

mei de hintsjes fladderje

wjirms en spintsjes sykje

jûns in beam yn kladderje

 

it famke is dêr sa thús

sjoch har no ris rinnen

tefreden en sa grutsk

kreazer as alle hinnen

 

se hite eins fan Rosa

dat wie yn it begjin

mar dy namme paste net

se hjit no Hinke Hin