It fûgelfamke

It koarte ferhaal It fûgelfamke yn it tydskrift foar Fryske basisskoallebern Tsjek Magazine. Skoaljier 2019/2020.

Het korte verhaal It fûgelfamke (het vogelmeisje) in het Friestalige tijdschrift voor basisschoolkinderen Tsjek Magazine. Schooljaar 2019/2020.

Met prachtige, dromerige illustraties van Monique Beijer.

FûgelfamkeFûgelfamke 2