Yn ‘e fierte yn Nearnewâld

Yn ‘e fierte is it gedicht dat ik skrea foar it boek Nearnewâld,de jubileumbondel foar 50 jier Skriuwersboun. Mei in yllustraasje fan Laurens Bontes.

 

Yn ’e fierte

 

Leave master Thijs,

fan hjoed ôf bin ’k op reis

 

want ik wol graach witte

wat is der yn ’e fierte

 

dat ik net nei skoalle kom

makket my abslút net dom

 

wat ik ûnderweis ferwachtsje:

wat mear tiid om te boartsjen

 

dat ik Thais skriuwen lear

en oar iten probear

 

beamklimme mei Yndianebern

troch kikers nei de stjerren sjen

 

yn ’t tsjuster de rein belústerje

foarsichtich mei flinters flústerje

 

leafst in protte ferrassings

deistich gekke oanpassings

 

wêr’t myn nijsgjirrigens ophâldt

kom ik werom nei Nearnewâld

 

as ik dan noch net genôch wit

hear ik graach fan jo hoe’t it krekt sit