Koart ferhaal: De revolúsje, in bisteboel

Skreaun foar LinKk, juny 2023: De revolúsje, in bisteboel, in ferhaal oer de lânbou, skreaun fan it perspektyf fan bisten út. Wat bart der as bisten sels it heft yn hannen nimme? Wurdt dan alles better en oars? Of binne se lykas dy oare bisten; minsken?

Ek te lêzen fia www.LinKk.tv