Maia en har freonen

Myn namme is Maia. Dit is it ferhaal oer my en myn 16 klassegenoaten, en ús juf Julia. Troch har wit ik dat it net útmakket oftst yn in lyts gesin wennest of yn in grutte clan. Ast no wol of net ‘echte’ famylje bist. Hoefolle memmen of heiten ast hast. It wichtichste is om fan elkoar te hâlden en inoar te respektearjen. Dy wearde is hillich.

Dy wearde is wichtiger as oait no’t it wer oarloch is yn Europa en miljoenen bern en har âlden harren thúslân Oekraïne ferlitte moatte.

Larysa Denysenko, de skriuwster fan dit boek, is advokaat, minskerjochte-aktivist, tv- en radiosjoernalist. Se is ambassadeur fan de Feriene Naasjes om de tolerânsje yn Oekraïne te fergrutsjen.

Om bern dy’t slachtoffer binne fan de oarloch yn Oekraïne te helpen, giet de opbringst fan dit boek nei UNICEF-Oekraïne.

 

Maia – Masha Foya

Maia en har freonen

Dit is in hiel spesjaal boek. Ik sil dy fertelle wêrom. It is skreaun troch Larysa Denysova. Larysa wennet yn Oekraïne, in lân yn oarloch. Har útjouwer freget útjouwers yn hiel Europa om it boek oer te setten. It jild dat de ferkeap fan it boek opsmyt, giet nei UNICEF-Oekraine, om Oekraynske bern dy’t slachtoffer binne fan dizze oarloch te helpen.

Ik mocht it oersette nei it Frysk, sadatsto it lêze kinst. Bern yn Estlân, Sweden, Finlân, Poalen, Portugal, Dútslân, Ingelân en Australië kinne it ek yn harren taal lêze.

Dit is gewoan in bysûnder boek, oer gewoan byûndere bern. It giet oer dy en alle bern yn dyn klasse, oer bern fan hjir en bern fan dêr. En oer feiligens dy’t net oeral fanselssprekkend is, mar troch minsken as juf Julia de wrâld ynbrocht wurdt.