Ferhaal ‘listjes sûnder ein’

Foar LinKk skreau ik foar de special oer Famylje en freonen in ferhaal oer psychyske problemen by jongerein. It is in ferhaal oer Isa dy’t in hiele protte fan har sels ferwachtet. Sa folle dat se hielendal fêstrint.

Hjir ûnder te lêzen, of fia dizze link.

LinKk, Listjes sûnder ein

LinKk, Listjes sûnder ein