De redens fan pake

Foar jongerentydskrift LinKk skreau ik in ynfolferhaal oer De redens fan pake, wêrtroch elke lêzer in persoanlik ferhaal krijt. In ferhaal oer trochsette, teloarstelling en dreamen.

– – – – – – – – – – –

Voor jongerentijdschrift LinKk schreef ik een invulverhaal over de schaatsen van opa (de redens fan pake), waardoor elke lezer een gepersonaliseerd verhaal krijgt. Een verhaal over doorzetten, teleurstelling en dromen.

De redens fan pake – LinKk