Twa fammen

Ast as faam de perfekte crush likest te hawwen, mar dochs fol twifels sitst dy’t yn ien kear oplost binne nei in tút fan en in nacht by dy bysûndere freondinne. In koart ferhaal foar LinKk, tydskrift foar de middelbere skoalle.

Als je als meisje de perfecte crush lijkt te hebben, maar toch boordevol twijfels zit die in een keer zijn opgelost na een zoen van en een nachtje bij je bijzondere vriendin. Een kort verhaal voor LinKk, Fries tijdschrift voor middelbare scholieren.

Twa fammen