Gedichten yn Wurden fan Timo
Gedichten yn Wurden fan Timo

Yn Wurden fan Timo skriuwt Nanne sjongteksten, krabbeltsjes yn har skrift, lykas as har deade broer Timo die doe't hy noch libbe en der fan dreamde skriuwer te wurden. Sy spiet gitaar en piano, hy spile piano. Ek al is Timo dea al yn it earste haadstik fan it boek, Nanne en Timo moetsje inoar hieltyd fia de wurden en de muzyk. lees meer →

Gedichten Tsjek magazine
Gedichten Tsjek magazine

Foar it Frysktalige basisskoalletydskrift Tsjek Magazine mocht ik sân gedichten skriuwe mei as tema 'wat gjinien wit'. lees meer →