Verhalen

Wurden fan Timo
Wurden fan Timo

Wurden fan Timo is it LêsNo-boek foar skoaljier 2020/2021. It is it yntinse ferhaal fan Nanne, in gewoane tiener, dy’t yn in ûngewoane situaasje bedarret as har broer stjert troch in ferkearsûngelok. En dat yn it jier dat se vmbo-eksamens dwaan moat... lees meer →

It fûgelfamke
It fûgelfamke

It koarte ferhaal It fûgelfamke yn it tydskrift foar Fryske basisskoallebern Tsjek Magazine. lees meer →

De marseemin fan ‘e Iselmar
De marseemin fan ‘e Iselmar

It koarte ferhaal De marseemin fan 'e Iselmar yn it tydskrift foar Fryske basisskoallebern Tsjek Magazine. lees meer →

Twa fammen
Twa fammen

Ast as faam de perfekte crush likest te hawwen, mar dochs fol twifels sitst dy't yn ien kear oplost binne nei in tút fan en in nacht by dy bysûndere freondinne. In koart ferhaal foar LinKk. lees meer →

De redens fan pake
De redens fan pake

In ynfolferhaal oer De redens fan pake, elke lêzer in persoanlik ferhaal. In ferhaal oer trochsette, teloarstelling en dreamen. lees meer →

Frysk ferhaal yn bondel fan ‘LinKk’
Frysk ferhaal yn bondel fan ‘LinKk’

In bondel mei de 25 bêste ferhalen yn LinkK fan de ôfrûne tsien jier! lees meer →

Helden
Helden

Wanneer ben je een held? En kun je ook een held worden zonder dat je dat wilt? Met die vraag in mijn achterhoofd heb ik het verhaal over Jitze geschreven. lees meer →