It mearke De Marseemin fan ‘e Iselmar fertelt it ferhaal fan Idsert, in jonge, finzen in syn lichem, in jonge dy yn in ultime neispoaring nei frijheid him konsesjeleas losmakket fan syn âlders. Te lêzen yn tiidskrift foar de basisskoalle Tsjek. Mei in moai yllustraasje fan Maaike van den Akker.

——-
Het sprookje De Meerzeemin van het IJselmeer vertelt het verhaal van Idsert, een jongen gevangen in zijn lichaam, een jongen die in een ultieme zoektocht naar vrijheid zich concessieloos losmaakt van zijn ouders. Met een mooie illustratie van Maaike van den Akker.