Frysk skriuwe en oersette

Bologna, March 2023 – ‘Every child has the right to read a book in its mother tongue.’ At the 60th edition of the Bologna Children’s Bookfair, I met my colleague Children’s Laureates from around the world, sharing our passion for writing, books, language and stories. Grateful for having had the opportunity for charing this memorable time.. lees meer →

Vrijdag 30 september is bekend gemaakt dat ik in 2023 en 2024 Berneboeke-ambassadeur van Fryslân ben. Daarmee volg ik Lida Dijkstra op die de afgelopen – bijna – drie jaar deze eervolle functie briljant heeft vormgegeven. Ik mag bij Lida in de leer, én mag mijn termijn op volledig eigen wijze invullen. Er is een.. lees meer →

Foar it earst yn de skiednis fan tydskrift de Moanne, is der yn gearwurking mei Keunstwurk en Taalplan Frysk in berne-edysje ferskynt. Dizze nije Moanne is in prikeljend tydskrift foar bern fan 8 oant 108 oer keunst en kultuer en taal yn Fryslân. De Nije Moanne is in tydskrift dat net fan juster is, it giet oer keunst,.. lees meer →

Onder aanvoering van Hille Faber van Utjouwerij DeRyp slaan de Friese uitgevers de handen ineen en geven het Oekraïense prentenboek ‘Maya and her moms’ uit in het Fries. De opbrengsten van de verkoop komen ten goede aan UNICEF-Oekraïne, voor hulp aan kinderen aldaar in de oorlog. Tialda Hoogeveen verzorgt de Friese vertaling van het boek. Zij maakte.. lees meer →

Spannend! Vereerd! Samen met vier andere boeken staat mijn boek ‘Wurden fan Timo’ (Woorden van Timo) op de shortlist van de Simke Kloostermanprijs, een literatuurprijs voor Friestalige jeugdliteratuur. Half maart maakt de jury bekend wie zich de winnaar van 2022 mag noemen. Uit het juryrapport: ‘Nanne haar broer Timo krijgt een ongeluk en komt te.. lees meer →

It mearke De Marseemin fan ‘e Iselmar fertelt it ferhaal fan Idsert, in jonge, finzen in syn lichem, in jonge dy yn in ultime neispoaring nei frijheid him konsesjeleas losmakket fan syn âlders. Te lêzen yn tiidskrift foar de basisskoalle Tsjek. Mei in moai yllustraasje fan Maaike van den Akker. ——- Het sprookje De Meerzeemin van.. lees meer →

De redens fan pake

14 december 2018

Foar it Fryske tydskrift foar jongerein LinKk skrea ik in ynfolferhaal oer reedriden mei in ylústere oerpake oer grutte Fryske marren nei de finish fan de Alvestêdetocht. In gat sa grut as _____ (in planeet). Dy ferdomde fûgels! Ik ryd sa hurd, ik kin net mear remje. Noch efkes en ik glydzje it kâlde, donkere.. lees meer →

Frysk ferhaal yn bondel

26 september 2017

Myn earste Fryske ferhaal ea, skreau ik koartlyn foar LinkK. En it is fuortendaliks opnommen yn in bondel mei de 25 bêste ferhalen yn LinkK fan de ôfrûne tsien jier! – – – – – – – – Mijn eerste Friese verhaal ooit, schreef ik onlangs voor LinKk. En het is meteen opgenomen in een.. lees meer →

Myn earste Fryske gedicht ea is fuortendaliks pleatst yn tydskrift LinkK! – – – – – – – – – – – – Mijn eerste Friese gedicht ooit is meteen geplaatst in tijdschrift LinkK!           Sichtber ûnsichtber Dat grutte skoalplein oer wêr lit ik dochs myn hannen lâns grutte bern, sa.. lees meer →