Maandag 8 augustus 2022, Leeuwarder Courant: ‘It ferhaal giet ek oer ferlies en loslitten.’