Jong en transgender

Ast as jonkje berne wurdst, mar datst sa gau as it kin de klean fan dyn susters oanlûkst. In ynterview mei Tender dy’t mei har leafdefolle heit en mem en feilige skoallen harsels wêze mei en kin yn de wei nei harsels wurde. LinKk magazine, desimber 2020

– – – – – –

Als je als jongetje wordt geboren, maar je zodra het kan de kleding van je zussen aantrekt. Een interview met Tender die dankzij liefdevolle ouders en veilige scholen zichzelf mag en kan zijn in haar weg naar zichzelf worden. LinKk magazine, december 2020.