27-02-2021

‘Dat in ferhaal mei in ‘swier’ tema as rou, dochs sa oansprekkend is, komt fral trochdat Nanne in gewoane fyftjinjierrige fan fleis en bloed is. In grut kompliment foar Tialda Hoogeveen, dy’t yn noch gjin hûndert siden presys de goede snaar wit te reitsjen.’ Friesch Dagblad, Yvonne Dijkstra.