Frysk

Frysk is myn memmetaal. Mar hoewol ik it prate, ferstean en lêze kin, kin ik my skriftlik net sûnder flaters útdrukke yn it Frysk. Om dêr einlings feroaring yn oan te bringen, folgje ik in kursus Frysk by de Afûk. Myn earste Fryske gedicht is publisearre yn tydskrift Linkk, lykas myn earste Fryske ferhaal.

– – – – – – – – – – – – – – – – –

Fries is mijn moedertaal. Maar hoewel ik het kan spreken, verstaan en lezen, kan ik me schriftelijk niet foutloos uitdrukken in het Fries. Om daar eindelijk verandering in aan te brengen, volg ik een cursus Fries bij de Afûk. Mijn eerste Friese gedicht is gLinKk septimber 2017epubliceerd in tijdschrift Linkk, net als mijn eerste Friese verhaal, dat meteen ook is opgenomen in een bundel met de 25 beste verhalen uit tien jaar Linkk.