Artikel Leeuwarder Courant:Tialda Hoogeveen uit Drachten volgt Lida Dijkstra op als Berneboeke-ambassadeur van Friesland: ‘Ik fyn it in hiele eare om Berneboeke-ambassadeur fan Fryslân te wêzen. Ferhalen ferbine ús mei elkoar en mei de wrâld. Ik haw der sin oan om it berneboek in noch grutter poadium te bieden’’, laat ze weten. Hoogeveen zal de functie twee jaar lang bekleden. Ik bin noch sykjende. Gelokkich haw ik dy tiid. Mar ik fiel der in protte foar om jongerein en mbû-ers te entûsiasmearen foar lêzen, in doelgroep die ticht by my stiet mei twa pubers yn ‘e hûs.’

 

 

 

 

 

Fierders:
Nijsberjocht Friesch Dagblad

Nijsberjocht Omrop Fryslân