Frysk ferhaal yn bondel

26 september 2017
Myn earste Fryske ferhaal ea, skreau ik koartlyn foar LinkK. En it is fuortendaliks opnommen yn in bondel mei de 25 bêste ferhalen yn LinkK fan de ôfrûne tsien jier!
– – – – – – – –
Mijn eerste Friese verhaal ooit, schreef ik onlangs voor LinKk. En het is meteen opgenomen in een bundel met de 25 beste verhalen in LinKk van de afgelopen tien jaar!
Te koop via de Afûk.
LinKk
 

Myn lân

‘Chantal, wekker wurde! Oars komst te let op skoalle,’ rôp ús mem ûnderoan de trep.
Swittend waard ik wekker. Krekt as alle oare kearen wie it Charles dy’t my huverjen die. Hy kaam oandraven en neamde my Chantou. Krekt doe’t hy my oankrûpe woe, waard ik wekker.
Ik douchte it swit fan my ôf. Doe’t ik ûnder kaam, siet ús mem al oan tafel mei it opwaarme iten fan justerjûn.
‘Moarn,’ ik pakte in stik bôle en lei der tsiis op.
‘Sliept heit noch?’ frege ik mei folle mûle. Eins wist ik it antwurd wol.
Mem knikte. Se fage in net besteande knûkel yn it kleed glêd.

TRING TRING

Gelokkich, dêr wie Yfke. Ik pakte gau myn jas, tas en fyts. Fuort woe ik, fuort út dit hûs!
‘Dyn mûtse,’ rôp mem.
‘Mem, it is juny!’
Yfke gichele.
‘Sliept er noch?’ frege Yfke fytsendewei.
Ik knikte.
‘Hey, it komt allegear goed,’ sei Yfke, se lei har hân op dy fan my.
Ik skodde myn holle. We praten thús nea oer de oarloch, de deaden, myn nachtmerjes of Charles.