De Moanne

30 mei 2020

Mei 2020

Yn De Moanne twa siden oandacht foar De geur van hooi.  ‘Tialda Hoogeveen hat in prachtich boek skreaun oer dat feroaringsproses tusken 1947 en 1976.’