Frysk skriuwe en oersette

It mearke De Marseemin fan ‘e Iselmar fertelt it ferhaal fan Idsert, in jonge, finzen in syn lichem, in jonge dy yn in ultime neispoaring nei frijheid him konsesjeleas losmakket fan syn âlders. Te lêzen yn tiidskrift foar de basisskoalle Tsjek. Mei in moai yllustraasje fan Maaike van den Akker. ——- Het sprookje De Meerzeemin van.. lees meer →

De redens fan pake

14 december 2018

Foar it Fryske tydskrift foar jongerein LinKk skrea ik in ynfolferhaal oer reedriden mei in ylústere oerpake oer grutte Fryske marren nei de finish fan de Alvestêdetocht. In gat sa grut as _____ (in planeet). Dy ferdomde fûgels! Ik ryd sa hurd, ik kin net mear remje. Noch efkes en ik glydzje it kâlde, donkere.. lees meer →

Frysk ferhaal yn bondel

26 september 2017

Myn earste Fryske ferhaal ea, skreau ik koartlyn foar LinkK. En it is fuortendaliks opnommen yn in bondel mei de 25 bêste ferhalen yn LinkK fan de ôfrûne tsien jier! – – – – – – – – Mijn eerste Friese verhaal ooit, schreef ik onlangs voor LinKk. En het is meteen opgenomen in een.. lees meer →

Myn earste Fryske gedicht ea is fuortendaliks pleatst yn tydskrift LinkK! – – – – – – – – – – – – Mijn eerste Friese gedicht ooit is meteen geplaatst in tijdschrift LinkK!           Sichtber ûnsichtber Dat grutte skoalplein oer wêr lit ik dochs myn hannen lâns grutte bern, sa.. lees meer →