Abe en de Aardichman

28 juni 2022

Abe ferhuzet nei in hûs mei in grutte tún. As der in famke foar it stek stiet krûpt er gau ûnder in strúk. Mar al gau fernimt er dat er dêr net allinne is… in brún bultsje mei in swiere bromstim en wapperjende hantsjes komt yn beweging. Wat is dat dochs?! En wat wol it famke fan him?

Abe en de Aardichman ferskynt ein july 2022 by de Afûk.

Yllustraasjes: Yke Reeder

Foarmjouwing: Monique Vogelsang

Abe en de Aardichman

Abe en de Aardichman