Myn earste Fryske gedicht ea is fuortendaliks pleatst in tiidskrift LinkK!

– – – – – – – – – – – –

Mijn eerste Friese gedicht ooit is meteen geplaatst in tijdschrift LinkK!

Sichtber ûnsichtber, LinkK
Sichtber ûnsichtber, LinkK